60. Виденија за идната слава

Во најмрачните денови од својата долга борба против злото, Божјата црква добивала откровенија за вечната Божја цел. На Неговиот народ му било овозможено да фрли поглед преку искушенијата на сегашноста кон победата на иднината, кога борбата ќе биде завршена и искупените ќе ја наследат ветената земја. Тие визии за идната слава – сцени кои што…

59. „Доме Израилев“

Проповедајќи ја вистината на вечното евангелие на сите народи, племиња, колења и јазици, Божјата црква денеска го исполнува древното пророштво: “Израел ќе пушти гранки и ќе расцути, и ќе го исполни името на земјата за плодови.” (Исаија 27:6). Соработувајќи со небесните сили, Исусовите следбеници брзо продираатво пустините земски, и нивната работа вродила со голема жетва…

58. Доаѓањето на Ослободителот

Светлина во предвечерието Bo текот на сите оние долги векови “неволји, темнина и тешки маки,” (Исаија 8:22) кои што ја обележуваат историјата на човештвото од денот кога нашите прародители го изгубиле својот дом во рајот до моментот кога Божјиот Син се појавил како Спасител на грешниците, светот со надеж го очекувал својот Ослободител да го…

57. Реформација

Ова поглавје се базира на Неемија 13 глава.Јудејците свечено и јавно се заветувале дека ќе го почитуваат Божјиот закон. Но кога за извесно време исчезнало влијанието на Езра и Неемија, мнозина се оддалечиле од Господа. Неемија се вратил во Персија. Во текот на неговото отсуство во Ерусалим се вовлекло зло кое што се заканувало да…

56. Поучени на Божјиот закон

Ова поглавје се базира на Неемија 8, 9 и 10 глава.Беше тоа во времето на празникот на Трубите. Во Ерусалим се собрало мноштво на луѓе. Призорот бил тажен и интересен. Ѕидовите околу Ерусалим биле повторно подигнати и портите поставени, меѓутоа поголемиот дел од градот бил сеуште во урнатини.На платформа од дрва, подигната во една од…

55. Заплетките на незнабошците

 Ова поглавје се базира на Неемија 6 глава.Санавалат и неговите соучесници не се осмелувале отворено да завојуваат со Евреите, но со се поголема озлобеност продолжиле со своите обиди да обесхрабрат, збунат и напакостат. Ѕидовите околу Ерусалим брзо се довршувале. Кога би се изградиле и поставиле во потполност портите, тогаш непријателите на Израел не би можеле…

54. Укор против изнудувањето и глобењето

 Ова поглавје се базира на Неемија 5 глава.Ерусалимските ѕидови сеуште не биле завршени кога тешката состојба на сиромашните слоеви на народот го привлекпо вниманието на Неемија. Покрај несредената состојба во земјата, обработката на земјата во извесна мерка била запоставена. Покрај тоа, се чувствувало немаштија во житарки, затоа што заради себичноста на некои кои што се…

53. Градење на Ерусалимските ѕидови

Ова поглавје се базира на книгата Неемија 2, 3 и 4 глава.Неемија безбедно допатувал во Ерусалим. Царевите писма упатени за кнежевствата на покраините низ кои што поминувал, му осигурале добар прием и брза помош. Ниеден непријател не се осудил да го вознемири великодостојникот кој што патувал под заштита на персискиот цар, а на кого и…

52. Човекот кој не пропушти можност

Неемија, еден од еврејските прогоненици, завземал на персискиот двор положба од влијание и чест. Тој како царев пехарник имал слободен пристап кај царот. Врз основа на својата положба, способност и верност, Неемија станал царев пријател и советник. Но иако бил опкружен со сјај и раскош, царевиот штитеник ниту го заборавил Бога ниту својот народ. Неговот…

51. Духовно оживување

Доаѓањето на Ездра во Ерусалим дошло во вистинско време. Тука се чувствувала голема потреба за негово присуство. Неговото доаѓање влеало сигурност и надеж во срцата на мнозина кои што долго работеле под потешкотии. Многу работи биле остварени од враќањето на првата група на заробеници под водство на Зоровавел и Исус, пред повеќе од седумдесет години….