29. ВО ПРЕСРЕТ НА МЛАДОЖЕНЕЦОТ

(Оваа поглавје се темели на Матеј 25:1-13) Христос со Своите ученици седел на Маслиновата Гора. Сонцето заоѓало зад планините и небото се покривало со вечерни сенки. Пред нивниот поглед се издигала куќа, блескаво осветлена како за некоја празнична пригода. Од сите прозорци допирала светлина, а пред куќата се гледала група свечено облечени мажи и жени,…

28. НАГРАДАТА НА МИЛОСТА

(Оваа поглавје се темели на Матеј 19:16-30; 20:1-16; Марко 10:17-31; Лука 18:18-30) Евреите речиси ја изгубиле од вид вистината за Божјата бесплатна милост. Рабините учеле дека Божјата милост мора да се заработи. Тие се надевале дека со сопствените дела ќе ја добијат наградата предвидена за праведните. Затоа и нивното богослужение било проникнато со алчен, трговски…

27. „КОЈ Е МОЈОТ БЛИЖЕН“

(Оваа поглавје се темели на Лука 10:25-37) Меѓу Евреите прашањето: „Кој е мојот ближен?“ предизвикувало бесконечни расправии. Во врска со незнабошците и Самарјаните немало никакво сомнение. Тие за нив секогаш биле туѓинци и непријатели. Но како да се утврди границата меѓу припадниците на нивниот народ и меѓу различните класи на општеството? Кого свештениците, рабините или…

26. „СОЗДАДЕТЕ СИ ПРИЈАТЕЛИ ПРЕКУ НЕПРАВЕДНО БОГАТСТВО!“

(Оваа поглавје се темели на Лука 16:1-9) Христовото доаѓање било во време кога во исклучителна мера преовладувал световен дух. Луѓето вечното го подредувале на привременото, а своите стремежи наместо на иднината ги насочиле само на сегашноста. За нив привидното било вистинито, а вистинитото привидно. Тие со вера не го гледале невидливиот свет. Сатаната им ги…

25. ТАЛАНТИ

(Оваа поглавје се темели на Матеј 25:13-30) На Маслиновата Гора Христос со Своите ученици разговарал за Своето второ доаѓање на светот. Навел и неколку знаци што ќе покажат кога Неговото доаѓање е близу и им наредил на Своите ученици да бидат будни и подготвени: „И така, бидете будни, зашто не го знаете ни денот, ни…

24. БЕЗ СВАДБЕНА ОБЛЕКА

(Оваа поглавје се темели на Матеј 22:1-14) Параболата за свадбената облека содржи поука од најголемо значење. Со бракот е претставено соединувањето на човечкото со божественото; свадбената облека го претставува карактерот кој треба да го поседуваат сите, кои се сметаат за соодветни гости  на свадбата. {ХП 307.1} Во оваа парабола, како и во параболата за големата…

23. ГОСПОДОВО ЛОЗЈЕ

(Оваа поглавје се темели на Матеј 21:33-44) Еврејската нација По параболата за двата сина, следела и параболата за лозјето. Во првиот пример Исус на еврејските учители им ја нагласил важноста на послушноста. Во вториот ги истакнал богатите благослови што му биле дадени на Израел, а со тоа и Божјото право на нивна послушност. Им ја…

22. ЗБОРОВИ И ДЕЛА

(Оваа поглавје се темели на Матеј 21:23-32) „Еден човек имаше два сина; па отиде кај првиот и му рече: ‘Сине, оди денес да работиш во моето лозје!’ Тој одговори и рече: ‘Не сакам!’ но потоа се покаја и отиде.  Дојде и кај вториот, и му го рече истото. Тој одговори и рече: ‘Ќе отидам, господаре.’…

21. НЕПРЕМОСТЛИВАТА БЕЗДНА ПРЕМОСТЕНА

(Оваа поглавје се темели на Лука 16:19-31) Во параболата за богатиот човек и Лазар, Христос покажува дека луѓето во овој живот одлучуваат за својата вечна судбина. За време на оваа проверка, Божјата милост и е понудена на секоја душа. Меѓутоа, ако луѓето ги испуштат можностите што им се даваат и наместо тоа живеат според своите…

20. ДОБИВКА ШТО ПРЕТСТАВУВА ЗАГУБА

(Оваа поглавје се темели на Лука 12:13-21) Додека Христос поучувал, како и обично, околу Него покрај учениците, се собирале и многу други слушатели. Тој им зборувал на учениците за сцените во кои наскоро и тие ќе учествуваат. Вистините што им ги доверил требало да ги објават наоколу и тоа ќе ги доведе во судир со…