Историско дополнение

(Броевите дадени во Додатокот, во пописот на библиските стихови и во општиот индекс ја означуваат оригиналната страна која се наоѓа во книгата) Страна 50. – ПАПСКИТЕ ТИТУЛИ. – Во еден дел на Римското црковно право, папата Иноќентие III изјавува дека римскиот понтифекс (папата) „на Земјата е намесник не само на човекот, туку и на Бога”;…

42 Борбата е завршена

42 Борбата е завршена

По истекот на илјада години (Откровение 20:7), Христос во придружба на мноштвото откупени и илјадници ангели, повторно се враќа на Земјата. Додека се спушта во Својата неопислива величественост, Тој ги повикува мртвите грешници да станат за да ја чујат својата пресуда. Тие излегуваат од гробовите во огромно мноштво, безбројни како морскиот песок. Каква разлика меѓу…

41 Земјата опустена

41 Земјата опустена

“Бидејќи гревовите нејзини стигнаа до небото, и Бог си спомна за неправдите нејзини. Платете и како што и таа ви плати вам и дајте и двојно онолку за делата нејзини; со чашата, со која ве служеше, послужете ја двојно. Колку што се прослави и живееше раскошно, толку мака и јад вратете и. Зашто во срцето…

40 Божјиот народ ослободен

40 Божјиот народ ослободен

Кога оние што ги почитуваат Божјите заповеди ќе бидат лишени од заштитата на човечките закони, тогаш во разни земји истовремено ќе се појави движење за нивно уништување. Кога ќе наближи времето одредено во декретот, луѓето ќе направат заговор да ја истребат оваа омразена секта. Ќе решат во една ноќ да извршат одлучувачки удар кој засекогаш…

39 Време на голема неволја

39 Време на голема неволја

“А во тоа време ќе се крене Михаил, големиот кнез, кој ги брани синовите на твојот народ, и ќе настане време тешко, какво што немало откако постојат луѓето, па сè до денес; но ќе се спасат во тоа време од твојот народ сите, кои ќе се најдат дека се запишани во Книгата” (Даниел 12:1). {ГБ…

38 Последна опомена

38 Последна опомена

“Потоа видов друг ангел, како слегува од небото, кој имаше голема власт, и земјата се осветли од неговата слава. И извика со силен глас, велејќи: ’Падна, падна големиот Вавилон, и стана демонско живеалиште и засолниште на сите нечисти духови, и засолниште на сите нечисти и гадни птици‘“. „И чув друг глас од небото да вели:…

37 Библијата наша заштита

37 Библијата наша заштита

“Допрашајте се до законот и откровението! Ако некои речат дека не е така, тогаш за нив нема светлина“ (Исаија 8:20). Божјиот народ е упатен на Светото Писмо како заштита против влијанието на лажните учители и заводничките сили на духовите на темнината. Сатаната применува секакво лукавство луѓето да ги спречи да се здобијат со знаење од…

36 Судирот што претстои

36 Судирот што претстои

Уште од самиот почеток на големата борба на небото, целта на сатаната била да го собори Божјиот закон. За да ја постигне таа цел, тој се побунил против Творецот; и иако бил исфрлен од небото, истата борба ја продолжил на Земјата. Да ги измами луѓето и на тој начин да ги наведе да го прекршат…

35 Намерите на папството

35 Намерите на папството

Протестантите денес на католицизмот гледаат со многу поголема благонаклонетост отколку во поранешните години. Во оние земји каде што католицизмот нема доминација, и каде што католиците заземаат помирлив став за да го прошират своето влијание, се забележува сè поголема рамнодушност во врска со учењата што ги одвојуваат реформираните цркви од папската хиерархија; сè повеќе преовладува мислењето…

34 Спиритизам

34 Спиритизам

Службата на светите ангели, како што е прикажана во Светото Писмо, е мошне утешна и драгоцена вистина за секој Христов следбеник. Но библиското учење за овој предмет е изопачено и замаглено со заблудите на популарната теологија. Учењето за природна бесмртност, најпрвин позајмено од паганската филозофија и воведено во христијанската вера за време на мракот на…