ВИДЕНИЕТО НА ДАНИЕЛ ЗА ЧЕТИРИТЕ ЅВЕРОВИ

Сподели го ова:

Во оваа тема ќе го разгледаме седмото поглавје од книгата на пророкот Даниел во тие временски граници кои Самиот Бог ги дефинирал во второто поглавје од таа книга. Ќе обратиме внимание на светилниците (информации), оставени од Бога во пророштвата на книгата Даниел, кои нема да ни дозволат да ги надминеме Божјите утврдени граници за толкување на симболите на овие пророштва. Во спротивно, ќе спаѓаме во категоријата на оние луѓе чија судбина Бог ја разјаснил во книгата Откровение:

И Јас му сведочам на секого кој ги слуша пророчките зборови на оваа книга. Ако некој нешто додаде кон нив, нему Бог ќе му наметне казни опишани во оваа книга. Ако некој одземе од пророчките зборови на оваа книга, Бог ќе му го одземе делот од книгата на животот, и од светиот град, и од она што е напишано во оваа книга“ (Откровение 22:18,19).

Мислам дека никој што го бара Бога и сака да ја врши Неговата волја, не сака слична судбина за себе. Кога ќе ги одредиме границите на пророштвата и со помош на светилници ќе ги идентификуваме силите што се наоѓаат зад пророчките симболи, тогаш, во светлината на вистината за Божјиот суд, што ни е откриена во историскиот дел од книгата на пророкот Даниел, правилно ќе ги разбереме сите Божји пророштва, запишани во книгата на пророкот Даниел.

Второто поглавје од книгата на Даниел е од особен интерес за нас бидејќи, покрај историскиот наратив, содржи во себе уште и пророштво за судот на светот и за судбината на светот. Ова поглавје ни дава јасна претстава за временските граници, во кои ќе бидат изложени и последователните пророштва од оваа книга. Во пророчкиот дел од книгата на Даниел ќе најдеме многу светилници, оставени од Бога за оние, кои искрено ја проучуваат Божјата реч и се трудат да живеат според неа. Исто така ќе видиме нови слоеви, кои се однесуваат на истиот период, што Бог го изложил во второто поглавје, откривајќи дополнителни детали за овој пророчки период.

Содржина прикажи
ПРЕКУ СВЕТИЛНИК — ЌЕ ГО ПОВРЗЕМЕ ПОЧЕТОКОТ НА ПРОРОЧКИОТ ДЕЛ ОД КНИГАТА НА ДАНИЕЛ СО ИСТОРИСКИОТ ДЕЛ

Влегуваме во лавиринтот на пророштвото во книгата на Даниел со карта која го покажува вистинскиот пат низ тој лавиринт. Оваа карта содржи јасно исцртани временски граници на пророштвата. Светилниците се врски помеѓу различните слоеви, раскажувајќи за истата сила, претставена во различните слоеви на пророштвата, но ја опишуваат од различни страни. Оваа карта исто така јасно покажува дека секој следен слој фрла дополнително светло на оние настани, кои се зацртани со претходно дефинираните временски граници.

Седмото поглавје од книгата на пророкот Даниел започнува со зборовите:

Во првата година на Валтазар, вавилонскиот цар, Даниел виде сон пророчки и виденија во главата своја врз своето легло. Тогаш тој го запиша тој сон, откако го забележа главното“ (Даниел 7:1).

Во пророчкиот дел сме вратени назад во времето кое во историскиот дел од книгата на Даниел е по четвртото поглавје. Каде што Навуходоносор сè уште владее со Вавилон после седумгодишното воспитување од Бога. И петтото поглавје, кое го опишува последниот ден од владеењето на Валтазар, внук на царот Навуходоносор, последниот владетел на Вавилонското царство.

Истиот принцип — ни е даден нов слој, од кој дознаваме дека: видението на Даниел за четирите ѕверови било дадено од Бога во првата година на Валтазар (што не е споменато во историскиот дел од книгата). И тука има светилник кој нè поврзува со наративите од минатото. Овој светилник укажува на времето кога било дадено видението на Даниел за четирите ѕверови — владеењето на Валтазар, така што двата слоја можат да се поврзат заедно.   

Сликата што се појавува е следна. По владеењето на Навуходоносор, во првата година од владеењето на Валтазар, Бог му го дал на Даниел ова пророчко видение. Но, пророштвото за судбината на светот било дадено порано, за време на владеењето на Навуходоносор, во второто поглавје. И според ова пророштво од второто поглавје, биле поставени временските граници.

Затоа, пророштвата од седмото поглавје ќе бидат уште еден слој на пророштва во временската рамка спомената во второто поглавје, но со дополнителни детали што не се наоѓаат во второто поглавје. Тие се важни за да може читателот да добие целосна и јасна слика на она, за што зборува Господ. 

ПРВИТЕ ВИДЕНИЈА ОД СЕДМОТО ПОГЛАВЈЕ ОД КНИГАТА НА ДАНИЕЛ

Во седмото поглавје, неколку виденија му се претставени на Даниел во еден сон. Секое од нив е еден од слоевите што го опишуваат и од различни агли го откриваат пророштвото дадено на Даниел во седмото поглавје, чија централна тема, како што веќе претпоставивте, е Божјиот суд. Книгата на пророкот Даниел е посветена на Божјиот суд и неговиот опис од сите страни, вклучувајќи ја и пророчката страна.

Во првото од виденијата спомнати во седмото поглавје, Даниел гледа големо, односно пространо море. И на ова море се борат четири ветрови:

Велеше вака: Видов во ноќното свое видение, а таму, четири небесни ветра го брануваа Големото Море“ (Даниел 7:2).

Тој потоа гледа, како резултат на оваа борба, четири ѕверови кои излегуваат од морето:

„И четири големи ѕвера излегоа од морето, секој поинаков од другиот“ (Даниел 7:3).

НЕ БАРАЈТЕ РАЗБИРАЊЕ НА БОЖЈИТЕ ПРОРОШТВА НАДВОР ОД БИБЛИЈАТА

Имаме работа со пророчко видение, преку кое Бог сака да ни каже нешто. Како да разбереме што видел Даниел? Да трчаме кај астролози, гатачи за да го разјаснат виденото? Но, јас и вие можеме да ги видиме овие луѓе  како залудно се обидуваат да ја објаснат Божјата вистина. Во второто поглавје од оваа книга, тие самите ја покажале својата немоќ, како во примањето на откровенијата од Бога,  така и во нивното толкување:

Халдејците му одговорија на царот и рекоа: ‘На земјата нема човек што може да му го открие на царот сонот, и затоа ниеден цар, колку и да е голем и силен, не побарал нешто слично од ниеден маѓесник, гледач или волшебник; сонот, што го бара царот, е толку тежок, што никој друг не може да му го открие на царот, освен боговите, кои не живеат со смртниците’“ (Даниел 2:10,11).

Бидејќи незнабошци, тие се повикуваат на фактот дека толкувањето е само кај боговите. Но, вие и јас, како христијани, знаеме дека и пророштвото и толкувањето доаѓаат од Бога:

„…Вистински неуки се оние што носат кип изработен од дрво и кои молат бог што не може да ги спаси. Објавете и кажете, откако ќе се посоветувате меѓу себе: кој го кажа тоа од стари времиња? Кој однапред го кажал тоа? Нели Јас, Господ? Нема друг Бог освен Мене, – Бог праведен и Кој спасува, нема освен Мене“ (Исаија 45:20,21).

Јас сум Јахве, тоа е Моето име, и нема да ја дадам славата Своја на друг, ниту честа Своја на идоли. Ете, претскажаното порано се збидна, и ново ќе ви објавам; пред да стане тоа, Јас ќе ви го објавам“ (Исаија 42:8,9).

Бог објавува пророштво. Од Него доаѓа и толкувањето на пророштвото што Тој го изговорил:

Но на небесата има Бог, Кој открива тајни; и Тој ќе му открие на царот Навуходоносор сè што ќе се збидне во последните денови“ (Даниел 2:28).

Ова е најважниот предуслов за правилно разбирање на Божјите пророштва! Не барајте разбирање на Божјите пророштва надвор од Библијата, тоа го нема и не може да биде!

БИБЛИЈАТА САМА СЕБЕ СЕ ОБЈАСНУВА

Библијата сама себе се објаснува. Таа содржи и пророштва и толкувања на овие пророштва. Наша задача е да внимаваме и да ја читаме Библијата, не во смисла на читање, туку во смисла на истражување. (Во претходната тема откривме како да се чита Библијата. Ако ја совладате, ќе ги разберете пророштвата и правилно ќе се движите низ Библијата). Еве каков предизвик стои пред верникот: да ја разбере Библијата со помош на Библијата. Ова е целата поента на нејзиното истражување. И за да не се сомневаме дека тоа навистина е така, Господ веднаш ни дава светилник:

Овие големи ѕверови, четири на број, означуваат дека четири царства ќе се издигнат од земјата“ (Даниел 7:17).

Не вие ​​или некој друг, не книгите однадвор, туку Самиот Бог во Својата Реч дава толкување на пророштвото. Кога верниците би го разбрале ова, би имало многу помалку несогласувања и поделби во христијанството, а многу повеќе единство околу вистината.

Откако ќе го примиме овој светилник и ќе го разбереме принципот на толкување на Божјите пророштва преку самата Библија, ќе се обидеме да најдеме толкување на видението за Големото Море и четирите ветрови што се борат на него. Во книгата на Даниел нема објаснување. Но, Библијата самата се толкува и објаснува. Оттука произлегува дека  објаснувањето може да се најде во другите нејзини книги. Во други слоеви:

О, шум од многу народи! Шумат тие како што шуми морето. Викање на племиња! Викаат тие како што бучат бујните води“ (Исаија 17:12).

И ми рече: ‘Водите што ги виде ти, каде што седи блудницата, тоа се луѓето и народите, племињата и јазиците’“ (Откровение 17:15).

Погледнете ја хармонијата на Светото Писмо. И во Стариот Завет, и во Новиот, Бог не ги менува Своите принципи. Така, читателот нема да се изгуби во толкувањето на библиските пророштва. Во ова гледаме една од најважните особини на Божјиот карактер, Неговата непроменливост, која на сите нас ни дава стабилност:

Зашто, Јас, Господ, не се менувам; затоа вие, синови на Јаков, не бевте уништени“ (Малахија 3:6).

ШТО СИМБОЛИЗИРААТ ЧЕТИРИТЕ ВЕТРА ВО ВИДЕНИЕТО НА  ДАНИЕЛ?

Значи, морето и водите во пророштвото ги симболизираат луѓето, народите. Големото Море — тоа не се малите народи, туку големите народи кои влијаеле врз светската историја и оставиле свој впечатлив траг во неа. Кои се четирите небесни ветра што се борат на Големото Море? Одговорот лежи во Библијата, во некои од нејзините слоеви:

„И ќе испратам против Елам четири ветра од четирите краишта на небото, и ќе ги растурам Еламците по сите тие ветрови, и не ќе има народ, кај кого нема да појдат прогонетите Еламци;и ќе ги поразам Еламците со страв пред нивните непријатели и пред оние, што ја бараат душата нивна; и ќе испратам врз нив несреќа, гневот Мој, вели Господ, и по нив ќе испратам меч, додека не ги истребам“ (Еремија 49:36,37).

Потоа видов четири ангела како стојат на четирите агли од земјата, држејќи ги четирите земни ветрови, за да не дува ветар ни на земјата, ни по морето, ниту на некое дрво“ (Откровение 7:1).

Вратари имаше на четирите страни: на источната, западната, северната и јужната“ (1 Летописи 9:24).

Повторно истата хармонија на Светото Писмо: Стариот и Новиот Завет. И дознаваме дека ветрот е симбол на војна и уништување. А четирите ветрови ги симболизираат четирите страни на светот.

ПРАВИЛНО ТОЛКУВАЊЕ НА ПРВИТЕ ВИДЕНИЈА ОД СЕДМОТО ПОГЛАВЈЕ НА ДАНИЕЛ

Според тоа, при спојување на загатките за толкување кои веќе ни се откриени во светлината на Светото Писмо, пред нас се појавува следната слика.

Како резултат на војните, кои ќе зафатат огромни територии и во кои ќе бидат вовлечени бројни народи — еден по друг, ќе почнат да доминираат четири царства. Тие ќе се разликуваат едно од друго. Нивниот опис ќе биде даден од Бога во стиховите што следат.

Восхитувајте се на Бога и на Неговата преголема мудрост. Тој може, во неколку симболи, да му ги открие на искрениот истражувач на Неговото слово неверојатните длабочини на Неговите пророштва за судбината на светот, и да ни помогне да се подготвиме за нив.

ВАВИЛОНСКОТО ЦАРСТВО Е СИМБОЛИЗИРАНО СО ЛАВ СО КРИЛЈА ОРЛОВИ

Одиме понатаму во проучувањето на Божјите пророштва во седмото поглавје од Даниел:

„Првиот беше како лав, но со крилја орлови: додека гледав, му ги искубаа крилјата и потоа беше кренат од земјата, се исправи на нозете како човек и му се даде човечко срце“ (Даниел 7:4).

Првиот ѕвер

Овде има доволно светилници за да се поврзат информациите за иста работа од различни слоеви на Светото Писмо.

Пророштвото од второто поглавје на Даниел, кое ги воспоставува временските граници, започнува со Вавилонското царство. Што во идолот, што во пророштвата од седмото поглавје, ќе има четири царства кои ќе станат светски царства.

И уште еден светилник. Злато — царски метал; лав — цар на ѕверовите; крилјата на орелот — ова се крилјата на царот на птиците. Се користат возвишени слики. Исто така на други места во Светото Писмо ние наоѓаме примена на овие слики за Вавилонското царство:

„…царот вавилонскиЕте, излегува тој, како лав од шумите јордански кон вечно зелените пасишта…“ (Еремија 50:43,44).

Зашто Јас ќе ги кренам Халдејците, народ жесток и необуздан, кој оди по ширините земни за да завладее населби, кои нему не му припаѓаат.Тој е страшен и ужасен; тој самиот е и суд и власт… налетуваат како орли, што се спуштаат врз пленот“ (Авакум 1:6-8).

Додаваме уште загатки, кои ни се разјаснети преку Светото Писмо. А сликата на Божјите пророштва сè повеќе се расплетува пред нас. Како резултат на војните, на светската сцена ќе се појави Вавилонското царство, симболизирано со лав со крилја орлови.

ЗОШТО НА ЛАВОТ МУ СЕ ПОТРЕБНИ КРИЛЈА ВО ПРОРОШТВОТО НА ДАНИЕЛ?

Освен тоа, Божјата Реч исто така ни помага да разбереме зошто лавот има крилја и што тие симболизираат:

И дојде слово Господово до мене: ‘Сине човечки, предложи загатка и кажи споредба за домот Израелов. Кажи, вака вели Господ Бог: Голем орел со големи крилја, со долги перја, буфлест, шарен долета на Ливан и застана на врвот од еден кедар’… И дојде слово Господово до мене: ‘Кажи му на отстапничкиот дом: зар не знаете што значи тоа? – кажи: ете, дојде вавилонскиот цар во Ерусалим, го фати царот негов и кнезовите негови и ги одведе кај себе во Вавилон’“ (Езекиел 17:1-3,11,12).

Крилјата симболизираат преселба, освојувачки војни. Во овој случај, станува збор за освојувачки војни кои ги спроведува Вавилонското царство на нејзиниот пат кон светска доминација. Забележете дека во овој случај крилјата се однесуваат на царот Навуходоносор, кој ја освоил Јуда. Токму под Навуходоносор, во текот на неговите освојувања, Вавилонското царство брзо растело.

ЗОШТО ЛАВОТ ВО ПРОРОШТВОТО СТОИ НА ЗАДНИТЕ НОЗЕ?

Но пророштвото вели:

Првиот беше како лав, но со крилја орлови: додека гледав, му ги искубаа крилјата и потоа беше кренат од земјата, се исправи на нозете како човек и му се даде човечко срце“ (Даниел 7:4).

Во овој слој на пророштво, Бог ни открива интересни детали. Оние детали кои не беа откриени во идолот (кипот). Но, со помош на светилници сепак знаеме дека зборуваме за истиот временски период на кој укажува златната глава на идолот, односно времето на Вавилонското царство.

Лав со ѕверско срце се крева на нозе, како човек, и наместо ѕверско, му се дава човечко срце. Човекот, за разлика од животните, е создаден според образ и подобие Божјо и со интелект. Благодарение на ова, човекот може да верува во Бога и да Го прослави и да ја знае Неговата волја за себе. Лав на задни нозе, како човек — ова не е поза на лав во дивината, во неговите вообичаени услови, ова е поза на покорен и обучен лав.

ДА СЕ ПОТСЕТИМЕ НА ПОНИЗНОСТА НА ЛАВОТ ВО ИСТОРИСКИОТ ДЕЛ ОД КНИГАТА НА ДАНИЕЛ

А тоа што е заповедано да остане главниот корен на дрвото, тоа значи дека твоето царство ќе ти биде вратено, кога ќе разбереш дека Бог владее со целиот свет. Затоа, царе, нека ти биде благоугоден мојот совет: искупи се за гревовите свои со правда, и за беззаконијата твои – со милосрдие спрема бедните; ете со тоа може да се продолжи твојот напредок. Сето тоа се збидна со царот Навуходоносор. Откако минаа дванаесет месеци, одејќи по царските дворци во Вавилон, царот рече: ‘Зар не е величествен овој Вавилон, што го изградив како дом на царството со силата на мојата моќ и за слава на моето величие?!’“ (Даниел 4:26-30).

Лавот е понизен кога ќе ја спознае моќта на Бога. Обуката донела свои резултати:

Но, откако се изврши тоа во оние дни, јас, Навуходоносор, ги кренав очите кон небото и разумот се врати во мене, па Го благословив Севишниот, Го восфалив и Го прославив вечно Живиот, чие владение е вечно и чие царство е од род во род. И сите што живеат на земјата ништо не значат; Тој дејствува според Својата волја како во небесната војска, така исто и меѓу живите на земјата и нема никој што би можел да се противи на раката Негова и да му рече: што правиш? Во тоа време разумот се поврати во мене и славата на моето царство ми се поврати со величината и поранешниот вид: тогаш ме побараа советниците мои, великодостоинствениците мои, и јас бев повторно издигнат на царствово свое, и величието мое уште повеќе се издигна. Сега јас, Навуходоносор, Му оддавам слава и Го величам Небесниот Цар, Чии сите дела се вистински и патиштата Негови праведни и Кој има моќ да ги понизни горделивите (Даниел 4:34-37).

Гордиот лав е понижен, и му е дадено човечко срце – Бог е Тој што го прави тоа. Тој ќе понижи повеќе од еден лав, зашто а способен да ги понижи оние што одат гордо.

КОЕ ЦАРСТВО ГО СИМБОЛИЗИРА ВТОРИОТ ЅВЕР?

Пророштвото понатаму вели:

„И ете, уште еден ѕвер, втор, сличен на мечка, стоеше од едната страна и имаше три ребра во устата негова, меѓу забите; нему му беше речено ова: стани и јади многу месо!“ (Даниел 7:5).

Вториот ѕвер

Со разбирање на структурата на книгата, со јасна временска рамка за тоа што се случува и  со користење на Божјите светилници, можете лесно да разберете кого Бог симболизира во ова пророштво со оваа мечка?

Станува збор за Мидо-Персиското царство, кое го поразило Вавилонското царство и наместо него стана светска сила во тоа време.

ЗОШТО МЕЧКАТА ВО ВИДЕНИЕТО СТОИ НА ЕДНАТА СТРАНА?

Дополнителни детали за Мидо-Персија на пророштвото за идолот, каде што Мидо-Персија е претставена со сребрени гради, се следните. Мечката стоеше потпрена на едната страна. Ова царство се состоело од два народа, Мидјаните и Персијците. На почетокот на нивниот подем, Мидјаните биле доминантни, како што укажувало пророштвото за падот на Вавилон:

Ете, Јас ќе ги кренам против нив Мидјаните, кои не го ценат среброто и не лакомат за злато. Нивни лакови ќе ги поразат младите и нема да сожалат ни плод во утроба; очите нивни нема да се смилуваат над децата“ (Исаија 13:17-19).

Но, подоцна власта преминала во рацете на Персијците, како што ни кажува книгата на пророкот Даниел:

„Во првата година од царувањето на Дариј, синот на Ксеркс, од мидиски род, кој беше поставен за цар над Вавилонското царство“ (Даниел 9:1).

„Во третата година на персискиот цар Кир дојде откровение до Даниел…“ (Даниел 10:1).

Во почетокот, некој го поставил Дариј од родот Мидски, за цар. И само над Халдејското царство. После тоа, Мидјан воопшто не се споменува, туку Кир се споменува како цар на Персија. Ова го разјаснува видението на мечката која стоела (се потпирала) на едната страна.

Во оваа власт еден од  двата народи бил доминантен.

Трите ребра што биле во забите на мечката се нејзин плен. Тоа се трите држави кои Мидо-Персија ги освоила на својот пат кон превласт (Вавилон, Лидија и Египет).

ТРЕТИОТ ЅВЕР — ГРЧКО ЦАРСТВО

Потоа, пророштвото нè запознава со Грчкото царство, кое ја замени Мидо-Персија и кое во овој слој е претставено со леопард со четири крила.

„Потоа видов, пак, уште еден ѕвер, како леопард: на грбот имаше четири крилја од птица, и четири глави имаше тој ѕвер, и му беше дадена власт“ (Даниел 7:6).

Третиот ѕвер

Дополнителни детали кои го опишуваат Грчкото царство во овој слој на пророштва се четирите крила од птица и четирите глави. Бидејќи крилјата на лавот ја означувале брзината на освојувањето на светот од страна на Вавилонците. Во овој случај, Бог вели дека Грчкото царство постигнало светска превласт со невидена брзина.

Но, по смртта на Александар Македонски, кој и ја обезбеди светската превласт на Грција, ова царство било поделено на четири дела помеѓу четворицата генерали на Александар. На овој начин, овие детали опишуваат што точно се случило со ова царство. Сепак, овие детали ги немаше кога Грција беше претставена со стомак и бедра од бакар на идолот.

Верувам дека веќе ја разбравте повеќеслојната структура на информациите претставени во Библијата, и особено во книгата на пророкот Даниел. Секој следен слој спаѓа во одредена временска рамка. И секој следен слој е поврзан со претходниот користејќи светилници. Покрај тоа, секој следен слој содржи во себе дополнителни информации за она што било претходно кажано, за да разбереме што ни открива Бог, од сите агли и со сета темелност.

ШТО СИМБОЛИЗИРА ЧЕТВРТИОТ ЅВЕР СО ДЕСЕТТЕ РОГОВИ?

Потоа, Римското царство ни е претставено како страшен и ужасен ѕвер. Не постои ништо слично во природата. Тоа дури му беше претставено на Даниел во посебно видение. За да може Даниел да посвети посебно внимание на него:

„Потоа видов од ноќните виденија и ете, четврти ѕвер, страшен и ужасен и многу силен; имаше големи железни заби; тој јадеше и здробуваше, а остатоците ги газеше со нозете; тој се разликуваше од сите претходни ѕверови, и имаше десет рогови“ (Даниел 7:7).

Четвртиот ѕвер

Светилниците се видливи со голо око, ова е и опис на самото царство, како во идолот:

А четвртото царство ќе биде цврсто како железо; зашто како што железото троши и дроби сè, така и тоа ќе дроби и ќе уништува“ (Даниел 2:40).

Железото уништува и дроби сè. И десетте рогови на овој ѕвер се исто така светилник:

А десетте рогови значат дека од тоа царство ќе се кренат десет цареви…“ (Даниел 7:24).

Ова е истата слика на поделена Европа како во пророштвото за историјата на човештвото претставена во идолот. Но, како што веќе погодивте, овој слој на пророштва не е даден само за да се повтори претходната вистина, туку додава нови детали на неа…

ПОЈАВАТА НА МАЛИОТ РОГ ВО ВИДЕНИЕТО НА ДАНИЕЛ

Користејќи светилници за да разбереме каде сме, Бог нè подготвува да добиеме ново откровение. Какво што не е дадено досега:

„Ги гледав тие рогови, и ете, меѓу нив се појави уште еден мал рог, а три од првите рогови беа од корен истргнати пред него; на тој рог имаше очи, како човечки очи, и уста што горделиво се фали“ (Даниел 7:8).

Појавата на малиот рог

За да можеме правилно да ја препознаеме оваа сила, Бог повторно нè води низ историјата по хронолошки редослед.

Ова е многу важен дел од пророштвото. Бидејќи токму во врска со појавата на необичниот мал рог на небото започнал истражниот суд:

Видов најпосле дека се поставија престоли и седна Старец; облеклото му беше бело како снег, а косата на главата Негова како чиста волна; престолот Негов личеше на огнен пламен, со тркала како оган што пламти. Река огнена излегуваше и минуваше пред Него; илјада илјади му служеа, и десетина илјади по десет илјади стоеја пред Него; седнаа судиите и книгите се отворија. Тогаш видов дека за искажаните горди зборови, што рогот ги говореше, ѕверот беше убиен пред очите мои и телото негово смачкано и предадено на оган за да изгори. И од другите ѕверови власта беше одземена и животот нивни се продолжи само до извесно време и до рок“ (Даниел 7:9-12).

Овие текстови се многу обемни, ќе се задржиме на нив.

СИЛАТА ШТО ЈА ПОСЕДУВАШЕ РИМСКОТО ЦАРСТВО ЌЕ СЕ ПРЕНЕСЕ НА МАЛИОТ РОГ

Активноста на малиот рог довела до почеток на небесниот суд, кој ќе стави крај на неговата активност. Секој од ѕверовите, освен четвртиот, имал свое време на владеење. По истекот на рокот, тие ќе престанат да постојат.

Но, четвртиот ѕвер, заедно со малиот рог што израсна на него, ќе бидат уништени само со Божјата сила дури по небесниот суд и само во огненото езеро. Владеењето на четвртиот ѕвер и неговата сила ќе се манифестираат во силата на малиот рог.

Во друг слој од пророштвото, кој подетално ни го открива овој настан, предавањето на силата од четвртиот ѕвер на малиот рог е претставено на следниов начин:

Ѕверот што го видов прилегаше на леопард: нозете му беа како кај мечка, а устата – како уста на лав. И змевот му ја даде силата своја, и престолот свој, и голема власт“ (Откровение 13:2).

Прикажано ни е дека силата што се појавила после сите ѕверови и која во Даниел, поглавје 7, била претставена со малиот рог, толку многу пораснала што во Откровението на Јован била симболизирана како независен ѕвер, кому силата му била предадена од змевот. Затоа, Божјото пророштво нè учи дека силата што ја имало Римското царство ќе биде пренесена на малиот рог.    

Рогот не се оттргнал од ѕверот, туку станал доминантна сила во ѕверот. Затоа, силата и власта на четвртиот ѕвер, страшниот и застрашувачки ѕвер, продолжува да постои во силата на малиот рог и денес. Само второто Христово доаѓање ќе стави крај на оваа сила.

АКТИВНОСТА НА МАЛИОТ РОГ Е НАСОЧЕНА ИСКЛУЧИВО ПРОТИВ БОГА, НЕГОВАТА ВИСТИНА И БОЖЈИОТ НАРОД

Синот Божји бил распнат од страна на римската власт за време на владеењето на Римското царство. А малиот рог, кој ја апсорбирал сета моќ на Римското царство и нејзиниот дух, ја продолжува активноста што била својствена за Рим.

Видов како тој рог водеше борба со светиите и ги надвиваше“ (Даниел 7:21)

И против Севишниот ќе зборува и ќе ги угнетува светиите на Севишниот; дури ќе си помисли да ги измени празниците нивни и закони, па тие ќе бидат предадени во раката негова за време од три и пол години“ (Даниел 7:25).

Силата на малиот рог, како што Римското царство го распна Христа, ќе ги прогонува и убива Божјите следбеници. И тој ќе се крене против Севишниот Бог, Неговиот закон и Неговото владеење. И во друг слој, за кој ќе зборуваме подоцна, се вели за активностите на оваа сила:

„Па се издигна до небесната војска… се издигна дури и до Водачот на таа војска… а тој, откако ја собори вистината на земјата, дејствуваше и успеваше“ (Даниел 8:10-12).

Односно, гледаме дека активноста на малиот рог е насочена исклучиво против Бога, Неговата вистина и Божјиот народ.

Имајте го ова на ум, бидејќи тоа ќе ни послужи како светилник (водилка) додека ги разгледуваме другите слоеви на пророштвата во книгата на Даниел. Затоа Бог ни ги дава овие слоеви со светилници и повторувања, за да разбереме за што точно, и за кого, станува збор во овие пророштва. И за да не се изгубиме во друг слој на пророштво, припишувајќи го кажаното за една сила на сосема друга сила. Тоа би било лажно сведочење, за кое самите би биле виновни, бидејќи Бог нè води многу темелно, постепено и сосема јасно до разбирање на Неговата вистина.  

АКТИВНОСТА НА МАЛИОТ РОГ ЗАВРШУВА СО БОЖЈИОТ СУД

Секогаш кога станува збор за активноста на малиот рог, неговата активност завршува со Божјиот суд:

ДАНИЕЛ 7:8-11

Ги гледав тие рогови, и ете, меѓу нив се појави уште еден мал рог, а три од првите рогови беа од корен истргнати пред него; на тој рог имаше очи, како човечки очи, и уста што горделиво се фали. Видов најпосле дека се поставија престоли и седна Старец; облеклото му беше бело како снег, а косата на главата Негова како чиста волна; престолот Негов личеше на огнен пламен, со тркала како оган што пламти. Река огнена излегуваше и минуваше пред Него; илјада илјади му служеа, и десетина илјади по десет илјади стоеја пред Него; седнаа судиите и книгите се отворија. Тогаш видов дека за искажаните горди зборови, што рогот ги говореше, ѕверот беше убиен пред очите мои и телото негово смачкано и предадено на оган за да изгори“ (Даниел 7:8-11)

ДАНИЕЛ 7:19-22

Подоцна, во седмото поглавје, Даниел сака попрецизно да го разбере она што го гледа во видението:

Тогаш замолив точно објаснување за четвртиот ѕвер што се разликуваше од сите и кој беше многу страшен, со железни заби и бронзени нокти изедуваше и трошеше, а остатоците ги газеше со нозете, и за десетте рогови што беа на неговата глава и за другиот што се појави, пред кој паднаа трите, за оној ист рог, на кој имаше очи и уста што зборуваа горделиво и како да стана поголем од другите. Видов како тој рог водеше борба со светиите и ги надвиваше, додека најпосле не дојде Старецот по определени дни и судот беше даден на светиите од Севишниот, па настапи време светиите да го завладеат царството“ (Даниел 7:19-22).

ДАНИЕЛ 7:23-27

А небесниот гласник, кој му го покажува ова видение, вели:

Освен тоа тој рече: Четвртиот ѕвер го означува четвртото царство што ќе постои на земјата, различно од сите царства и што ќе ја голтне целата земја, ќе ја гази и ќе ја измачува. А десетте рогови значат дека од тоа царство ќе се кренат десет цареви и потоа ќе се појави друг, поинаков од поранешните и ќе ги покори трите цара. И против Севишниот ќе зборува и ќе ги угнетува светиите на Севишниот; дури ќе си помисли да ги измени празниците нивни и закони, па тие ќе бидат предадени во раката негова за време од три и пол години. Потоа небесниот Суд ќе ја одземе од него власта и сосема ќе го уништи и докрајчи, а царството и власта и царското величие по целиот поднебесен свод ќе му се даде на народот од светиите на Севишниот, чие царство е царство вечно и сите великодостојници ќе Му служат и ќе Му се покоруваат Нему“ (Даниел 7:23-27).

Ако се вратиме на второто поглавје од книгата на пророкот Даниел, таму читаме за судот на светот:

И во деновите на тие царства небесниот Бог ќе подигне царство кое нема да се разруши никогаш, а тоа царство нема да биде предадено на друг народ; тоа ќе ги победи и разруши сите царства, а само тоа ќе остане вечно“ (Даниел 2:44).

ОПШТА СЛИКА НА ПРОЧИТАНИТЕ СЛОЕВИ НА ПРОРОШТВАТА ВО КНИГАТА НА ДАНИЕЛ

Општата слика што ја добивме од нашето проучување на темата е следна.

Од времето на Даниел на земјата (како резултат на војните меѓу народите) ќе се појават четири светски царства едно по друго. Тие се претставени во идолот со: златна глава; градите и рацете од сребро; стомакот и бедрата од бакар; потколениците од железо; а нозете делумно од железо, делумно од глина.

Преку вториот слој на пророштва, кои го опишуваат истиот период и истите царства во форма на ѕверови, дознавме дека Вавилон, претставен со лавот, водел освојувачки војни — симболизирани со крилјата на орелот. А исто така ни беше прикажана и трансформацијата на ѕверското срце на лавот во човечко срце. Преобраќањето на царот кон Бога.

За Мидо-Персија, симболизирана со мечка, дознавме за нивното покорување на трите сили и за доминацијата на Персија.

За Грчкото царство, претставено со леопард со четири глави, дознаваме за молскавичната брзина на доаѓање до светска превласт. И, исто така, за поделбата на ова царство на четири дела.

За Римското царство дознавме дека неговата моќ ќе премине на малиот рог. Малиот рог е нов детал во пророштвото. Неговите активности се насочени против Бога, против Божјата вистина, против Божјиот закон и против Божјиот народ. Имено богохулната активност на малиот рог доведе до истражниот суд на небото.

Небесниот суд донесува обвинителна пресуда за малиот рог, која ќе биде извршена. Тогаш, светите Божји деца, кои пострадале поради активностите на малиот рог, и кои биле рехабилитирани од небесниот суд, ќе ја поминат вечноста во воспоставеното вечно Божјо царство.

Забележете дека во вториот слој на пророштвата, кои го опишуваат истиот временски период како и пророштвото за идолот, добиваме дополнувања кои не биле присутни во првиот слој на пророштвата за судбината на светот.

Едниот слој на пророштвата со своите информации е поставен врз другиот. Така, со дополнување на претходниот слој, новиот слој дава поцелосна слика за тоа што ќе се случи. Тоа е како да сложувате фигура со слики. Еден слој — се очите, друг слој — носот, трет слој — устата, четврт слој — подбрадокот. И така продолжувате додека целото лице не стане јасно.

ВАЖЕН МОМЕНТ ВО ПРОУЧУВАЊЕТО НА БИБЛИЈАТА

Сега бидете крајно внимателни, многу важен момент во вашето проучување на Библијата.

Секој следен слој е поврзан со претходниот користејќи светилници! Односно, информации што му овозможуваат на истражувачот на Божјата реч да се ориентира за да разбере, каде во новиот слој е напишано она што било кажано во претходниот слој.

Како пример, на идолот се прикажани четирите царства и поделбата по четвртото царство, а во седмото поглавје, истите четири царства се претставени со различни ѕверови. Од четвртиот ѕвер растат десет рогови (поделба на држави), што одговара на поделбата на четвртата состојба прикажана на идолот.

Односно, преку овој вид на информации дадени во различните слоеви на пророштвата, читателот може правилно да се ориентира во новиот слој и да разбере што е напишано, и како новата информација е поврзана со онаа што била дадена претходно. Во продолжение, Бог накратко го повторува она што веќе неколкупати го кажал во претходните поглавја. Но, Тој ги дава новите информации подетално и додава повеќе детали, за да не го кажува истото постојано.  

„Зашто сè е заповед врз заповед, заповед врз заповед, правило врз правило, правило врз правило, тука малку и таму малку“ (Исаија 28:10).

Затоа, во следниот слој на пророштвото во книгата на Даниел, Бог накратко ќе ги претстави царствата, кои веќе беа споменати во двата слоја на пророштвото, во минување, и повеќе ќе се фокусира на малиот рог и неговиот суд.

На крајот на краиштата, информациите за малиот рог ќе бидат сосема нови, а голем дел од нив се сè уште нејасни, не само нам, туку и на пророкот Даниел:

„…Мене, Даниел, силно ме вознемирија размислувањата мои, и лицето ми пребледе…“ (Даниел 7:28).

Сподели го ова:

Слични објави