РДАСД во светот – Линкови

РДАСД во светот – Линкови

Генерална Конференција Австралија Африка Бразил Бразил Бугарија Германија Италија Јапонија Јужна Кореја Канада Молдавија Романија Португалија САД – Северо – Западно поле САД – Југо – Источно поле Србија Украина Франција Холандија Хрватска Радио свитање – Белград Извори на здравјето – Нови Сад

Нашето верување

Нашето верување

Краток преглед, објавен од страна на Генералната конференција на конгресот одржан од 14-20 јули 1925. година во Гота, Германија. Предговор Последната голема реформација во делото на вечното евангелие започна, благодарение на Божјата благодат, во сите земји каде продре веста за Христовото доаѓање и се шири согласно со Откровение 14,6-12. Предвиденото големо отстапување од верата среде…

Историја на РДАСД

Историја на РДАСД

ИСТОРИЈА НА РЕФОРМНОТО ДВИЖЕЊЕ НА АДВЕНТИСТИТЕ НА СЕДМИОТ ДЕН Кога станува збор за Црквата на Реформно Движење на Адвентистите на Седмиот Ден, за нејзиното појавување и постоење, не можеме да го занемариме фактот дека таа е тесно поврзана со историјата на Црквата на Адвентистите на Седмиот Ден. Сето подолу наведено – е една кратка историја,…