Г Л А В A 2 9 – Искреност и чесност

Сподели го ова:

Искреноста да биде практикувана и поучувана. Неопходно е чесноста да биде практикувана во сите детали на животот на мајката, и во воспитувањето на децата, младите девојки, како и момчињата, важно е да се поучуваат никогаш да не дволичат, ниту во најмало нешто да мамат.

Стандардот кој Бог го бара. Бог бара луѓето во Неговата служба, под Неговото знаме, да бидат крајно искрени, беспрекорни по карактер, како нивните јазици не би изговориле ништо кое има најмал изгпед на невистина.

Несни мерки и мерила. Чесен човек, според Христовото мерило, е оној кој ќе манифестира непопустпива чесност. Измамливи мерки и лажни мерипа, со кои се настојува да се напредне интересот во светот, се одвратност во очите Божји.

Искрени со времето и парите. Потребни се пуѓе чијашто смиспа за правда, дури и во најмалечките нешта, нема да им дозвопи да прикажат изработено време кое не е точно и правипно луѓе кои ќе сфатат дека ракуваат со средства кои му припаѓаат на Бога и кои нема неправедно да употребат ниту еден цент за сопствена употреба; пуѓе кои ќе бидат верни и точни, грижливи и вредни во својата работа, во отсуство на својот работодавач како и во негово присуство, докажувајќи со својата верност дека тие не се луѓе кои сакаат само да им угодат на пуѓето, спужитепи на погпедот, туку совесни, верни, вистински работници, чинејќи го она што е право, не само за човечка пофапба, туку затоа што тие сакаат и одбираат и се правипно потикнати од високо чувство за својата обврска пред Бога.

Другите да мисла за него, токму тоа што тој е. Во секоја деповна трансакција христијанинот ќе биде она што тој сака другите да мислат дека тој навистина е. Неговиот начин на постапување е воден од внатрешни начепа. Тој не прави сппетки; и заради тоа тој нема што да сокрие, ништо да покрие. Тој може да биде критикуван, може да биде испробан, но неговата непопустпива чесност

ќе светпи како чисто злато. Тој е благослов за сите кои се поврзани со него, затоа што неговиот збор е достоен за доверба. Тој е човек кој нема да го искористи својот бпижен. Тој е пријател и добротвор на сите, и неговите пријатепи имаат доверба во неговиот совет… Вистински чесниот човек нема да ја искористи слабоста и неспособноста со цел да ја напопни својата торба.

Не дозволувајте застранување од строгата чесност. Во се која деповна трансакција бидете стриктно чесни. Копку и да сте искушувани, никогаш не мамете ипи зборувајте двопично дури ни најмапку. Понекогаш тепесниот импупс може да донесе искушение да ве одврати од правиот пат на чесноста, но не застранувајте ниту за едно впакно. Докопку некогаш кажете дека нешто ќе правите и подоцна откриете дека тоа ќе биде во попза на другите а на ваша штета, ниту малку не отстапувајте од начелото. Извршете го она што сте се договорипе. Настојувајќи да ги промените своите ппанови вие ќе покажете дека човек на вас не може да се потрпе. И докопку се повпечете во една таква мала трансакција, вие би сте се повпекпе и во погопема. Под такви окопности некои се искушувани да измамат, вепејќи, јас не бев разбран. Моите зборови беа разбрани поинаку откопку што јас замиспував. Факт е, тие значат токму она што е кажано, но го изгубија добриот импулс, и тогаш сакаат да се повпечат од договорот, за да не бидат во загуба. Господ бара од нас да чиниме правда, да ја љубиме мипоста, вистината и праведноста.

Одржувај стриктни начела. Во сите детапи од животот треба да бидат одржувани најстриктни начепа на чесност… Одвојувањето од совршена правичност во една бизнис зделка може да изгпеда како нешто мапечко во проценката на некои, меѓутоа, нашиот Спасител тоа не го гпеда така. Неговите зборови за тоа се јасни и точни: „Оној кој е верен во мапку е верен исто така во многу.“ Човек кој ќе го надитри својот бпижен во малку, ќе измами и во многу докопку биде во такво искушение. Лажна репрезентација во нешто малечко е топку гопема нечесност во Божјите очи како и лажноста во погопемо нешто.

Чесноста треба да биде печат на секоја постапка во нашите животи. Небесните ангепи ја испитуваат работата која што е поставена во нашите раце; и тогаш кога постои одвојување од начелата на вистината, во записите стои „лесен“.

Сподели го ова:

Слични објави