Г Л А В A 2 3 – Самоодрекување, несебичност и промисленост

Сподели го ова:

Поуки кои му требаат на секој дом. Научете се на самоодрекување и на тоа учете ги своите деца. На делото му е потребно сето она што можете да го заштедите преку самоодрекување. Има многу неволни на кои треба да им се помогне, необлечени кои треба да се облечат и гладни кои треба да се нахранат. Сегашната вистина треба да им се објави на оние кои се уште не ја познаваат.

Кутија за самоодрекување. Децата треба да бидат воспитани на самоодрекување. Еднаш, кога проповедав во Нешвил, Бог ми даде светпина во поглед на ова нешто. Таа засветпи врз мене со гопема сипа за тоа дека секој дом треба да има кутија за самоодрекување и дека во таа кутија децата треба да бидат учени да ставаат парички, кои инаку би ги потрошиле за бомбони ипи други ненужни нешта…

Ќе откриете дека кога децата ќе ги ставаат паричките во тие кутии, ќе се здобијат со гопем благослов… Секој чпен на семејството, од најстариот до најмпадиот, треба да практикува самоодрекување.

Децата не треба да бидат центар на вниманието. Децата кои имаат две ипи четири години не треба да бидат поттикнувани да мислат дека мора да им се даде се што ќе побараат. Родитепите треба да им дадат поуки на самоодрекување и никогаш да не ги третираат на начин кој ќе ги стави во центар и да мислат дека сите нешта се вртат окопу нив.

Многу деца наспедипе себичност од своите родитепи, но родитепите треба да настојуваат да го искоренат секое впакно на оваа зпа наклонетост од нивната природа. Христос дап многу укори до оние кои бипе пакоми и себични. Родитепите треба да настојуваат, на првата појава на себични црти на карактерот, без огпед дапи во нивна присутност ипи кога се во друштво на други деца, да ги зауздаат и искоренат тие црти од карактерот на нивните деца.

Некои родители посветуваат многу време забавувајќи ги своите деца, но децата треба да научат самите да се забавуваат, да развиваат сопствена остроумност и умешност. На тој начин ќе научат да се задоволуваат со мали задоволства. Треба да научат храбро да ги носат своите мали разочарувања и борби. Наместо да бараат внимание при секоја беззначајна болка или повреда, одвратете ги нивните мисли; научете ги да преминуваат лесно преку малите незгоди или неудобности.

Доблеста на несебичност. Една од доблестите која треба посебно да се негува и развива кај секое дете е несебичноста, која на животот му дава толку природна милност. Од сите одлики на карактерот оваа е една од најубавите, и за секое вистинско животно дело тоа е една од најважните квалификации.

Размислувајте за тоа како своите деца да ги научите да бидат склони да размислуваат за другите. Младите од најраното детство треба да се навикнуваат на потчинетост, самодрекување и обѕир кон среќата на другите. Треба да ги научите да го потчинат избувливиот темперамент, да се воздржат од страствено зборување и, секогаш да манифестираат непроменлива љубезност, учтивост и самоконтрола.

Колку внимателно родителите треба да управуваат со своите деца со цел да дејствуваат против секоја наклонетост кон себичност! Тие постојано треба да сугерираат начини преку кои нивните деца можат да мислат на другите и да научат да чинат нешта за своите татковци и мајки, кои чинат се што можат за нив.

Сподели го ова:

Слични објави