13 Напредување во Реформација

Сподели го ова:

13. лекција – 27. септември 2014.

Напредување во Реформација

“Кога влезе царот да ги види гостите, забележа еден необлечен во свадбени алишта. Па му рече: ’Пријателе, како влезе овде, необлечен во свадбена руба?‘ А тој молчеше.“ – Немија 13,14.

“Сега е време да се облечете во облека која е ткаена на небесен разбој, а ја претставуваат величествената Христова праведност, за да можете да бидете подготвени да застанете пред Неговата појава и да се удостоите за место од Неговата десна страна.“ – Знаци на времето, 17. јануари, 1884.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Пророци и цареви, 456-463.

Недела 21. септември

1. ХРИСТОВАТА ПРАВДА ПРИПИШАНА НА НАС

а. Кога душата е подготвена да биде облечена во облеката на Христовата праведност? Зах. 3,1-4.

б. Кои се предусловите за посветување? Дела 3,19.

“.“ – Пророци и цареви, 456.

ц. Кога душата е подготвена да биде облечена во облеката на

Понеделник 22. септември

2. ЦЕНАТА НА ХРИСТОВАТА ПРАВЕДНОСТ

а. Што мораме да направиме за да ја купиме Христовата праведност? Која парабола покажува дека сите кои го исповедаат Христа и го следат не значи дека се облечени во облеката на Христовата праведност? Мат. 13,45.46; 22,1-14.

“.“ – Пророци и цареви, 456.

б. На кој начин единствено можеме да ја купиме праведноста? Откр. 3,18.

“.“ – Пророци и цареви, 461.

Вторник 23. септември

3. ОБЛЕКИ НА НЕВИНОСТ

а. Каква облека нашите прародители имале во Едем? Што се случило кога нивната духовна состојба се променила и што направиле кога дознале? 1 Мојс. 3,10.

“.“ – Пророци и цареви, 457.

б. Што сега претставува белата облека? Каква е духовната состојба и карактерот на оние кои се облечени во облеката на Христовата праведност? Откр. 19,8.

“.“ – Пророци и цареви, 458.

ц. Што сега претставува белата облека? Каква е духовната

“.“ – Пророци и цареви, 458.
“.“ – Пророци и цареви, 429.

Среда 24. септември

4. ПРИМАЊЕ НА ХРИСТОВАТА ПРАВЕДНОСТ

а. Според Христовата илустрација за виновата лоза, кога Неговата праведност нам ни се припишува? Што е потребно за вистинско единство со Христа? Јован 15,4.5.

“.“ – Пророци и цареви, 49.

б. Што претставува очигледен доказ дека сме облечени во Христовата правда? Пс. 119,104; 1 Кор. 13,6.

“.“ – 4 Сведоштво, 142.

ц. Што за душата која се облекла во облеката на Христовата праведност претставува сигурност кога ќе се соочи со искушенијата на сатаната? 1 Петр. 1,5.

“.“ – Пророци и цареви, 459.
Четврток 25. септември

5. ВНАТРЕШЕН ЖИВОТ СО ХРИСТА

а. Како Павле ја објаснува потребата од интимно единство со Христа? Гал. 2,20.

“.“ – Пророци и цареви, 460.
“.“ – Пророци и цареви, 462.
“.“ – Пророци и цареви, 462.

Петок 26. септември

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Што прво мора да биде направено од страна на верникот пред тој или таа да можат да бидат облечени во бела облека?
2. Што ние знаеме за цената со која оправдувањето е платено?
3. Кое е вистинското значење на белата облека?
4. Што е тоа што на верникот му ја осигурува Исусовата праведност?
5. Каков е резултатот од Христовиот живот во срцето?

Сподели го ова:

Слични објави